Kempelen Farkas Gimnázium : Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet 23. § szerint a nevelési-oktatási intézmény közzéteszi:

 • 1) a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

  A gimnáziumba történő felvétel lehetőségeiről a Felvételi menüpontban tájékozódhatnak.

 • (1) b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

  A Kempelen Farkas Gimnáziumban minden évfolyamon 2 párhuzamos osztály engedélyezett.

  Gimnáziumunkba a beiratkozás a 2022/2023. tanévre 2022. június 22-én 9-13 óráig lesz.

 • (1) c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

  A gimnáziumban a diákétkeztetés a térítési díjas szolgáltatás. Ennek szabályairól és az aktuális díjakról a Dokumentumok menüpontban tájékozódhatnak.

 • (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

  A gimnázium nyitvatartásának rendjét a Dokumentumok menüpontban az SZMSZ-ben találhatják.

  A gimnázium éves munkarendje a Naptár menüpontban található.

 • (1) g) a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai programot tartalmazza.

  A gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata, a Házirend és a Pedagógiai program a Dokumentumok menüpontban található.

 • (3) a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

   tantárgy pedagógusok
   angol nyelv 4 fő egyetemi végzettséggel;1 fő főiskolai végzettséggel
   biológia-egészégtan 4 fő egyetemi végzettséggel
   ének-zene 1 fő főiskolai végzettséggel
   etika 3 fő egyetemi végzettségű tanár szakirányú továbbképzés alapján
   fizika 4 fő egyetemi végzettséggel
   földrajz 2 fő egyetemi végzettséggel
   informatika 3 fő egyetemi végzettséggel; 1 főiskolai végzettséggel
   digitális kultúra 1 főiskolai végzettséggel
   kémia 3 fő egyetemi végzettséggel
   magyar nyelv és irodalom 6 fő egyetemi; 1 fő főiskolai végzettséggel
   matematika 11 fő egyetemi végzettséggel
   művészetek 1 fő egyetemi, 1 fő főiskolai végzettséggel
   német nyelv 5 fő egyetemi végzettséggel
   vizuális kultúra 1 fő egyetemi végzettséggel
   dráma és tánc 2 fő egyetemi végzettséggel
   dráma és színház 2 fő egyetemi végzettséggel
   technika, életvitel és gyakorlat 1 fő egyetemi végzettséggel
   technika és tervezés 1 fő egyetemi végzettséggel
   természettudomány 2 fő egyetemi végzettséggel
   testnevelés 3 fő egyetemi végzettséggel
   testnevelés és sport 3 fő egyetemi végzettséggel
   történelem 3 fő egyetemi végzettséggel
   történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 fő egyetemi végzettséggel

  A nevelőtestületben 2 kutatótanár, 2 mesterpedagógus dolgozik.

 • (3) b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

  munkakör dolgozó
  iskolatitkár 2 fő felsőfokú végzettséggel
  könyvtáros 1 fő egyetemi végzettséggel
  iskolapszichológus 1 fő egyetemi végzettséggel
  rendszergazda 1 fő egyetemi végzettséggel
  laboráns 2 fő egyetemi, 1 fő főiskolai végzettséggel
 • (3) c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

  Az országos mérések adatai az Eredményesség menüpontban találhatók.

 • (3) d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

  A 2020/2021-es tanévben nem volt javító vizsgára kötelezett tanuló.
  A 2020/2021-es tanévben 6 tanuló (családi és egyéb okokból kifolyólag) másik iskolába távozott.

 • (3) e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

  Az érettségi eredményei az Eredményesség menüpontban találhatók.

 • (3) f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét a Dokumentumok menüpontban (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) lehet olvasni.

 • (3) g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Dokumentumok menüpontban (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) lehet olvasni.

 • (3) h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a Dokumentumok menüpontban (Pedagógiai program) lehet olvasni.

 • (3) i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

  Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma a Diákok menüpontban olvasható.