FaliUjsag / ProjektSzabalyzat

Menü (szerk.)

Iskolánk honlapja

 

pmwiki.org

A PROJEKTMUNKA SZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A projektmunkára vonatkozó szabályzat hatálya

E szabályzat rendelkezései a Kempelen Farkas Gimnázium minden 11. évfolyamos tanulójára és tanárára vonatkoznak. A projektmunka vagy évfolyamdolgozat elégséges szintű elkészítése a szabályzatba foglalt feltételek szerint feltétele a 11. osztályos követelmények teljesítésének. Ez azt jelenti, hogy 12. osztályban csak azok a tanulók folytathatják tanulmányaikat, akik a projektmunkát vagy évfolyamdolgozatot legalább „megfelelő” értékeléssel elkészítik.

2. A projekt célja

A Kempelen Farkas Gimnázium kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, az alkotásra nevelést, a problémamegoldó képesség fejlesztését. Ennek érdekében a 11. évfolyamon az évfolyamdolgozat írásának lehetősége mellett projekt készítésének lehetőségét is felajánlja diákjainak. A projektet választó tanulók a feladat megvalósításakor megismerhetik a környezetükben található információs forrásokat, az azokban való eligazodás módszereit. A feladat kidolgozása során megtanulják a munkafolyamatokat megtervezni, megszervezni. A projektben az évfolyamdolgozatokhoz képest fokozottabban érvényesíthetik egyéni érdeklődésüket és önállóságukat. Ugyanakkor a csoportban végzett munka lehetőséget ad arra is, hogy megtanuljanak saját álláspontjuk mellett hatásosan érvelni, képesek legyenek mások véleményét meghallgatni, majd a nézőpontok ütköztetését követően tudjanak közösen, örömmel egy sikeres projektet megalkotni.

3. A projektmunka témái és lehetséges műfajai, a témakörök kihirdetése

A választható témakörök listáját a tanácsadó szaktanárok állítják össze. Kiírhatók általános pedagógiai és egy-egy szakterülethez erősebben kötődő projektek is. Egy-egy projektnek olyan érdekes, reálisan megvalósítható komplex feladatnak kell lennie, amit sokoldalúan, sokrétűen lehet feldolgozni. A témamegjelölésnél a pedagógusok törekednek arra, hogy a projekt valamilyen módon összefüggésben álljon az iskola belső világával, esetleg az iskola szűkebb környezetével. A témaköröket a tanulóknak az évfolyamdolgozatokkal megegyezően szeptember 30-ig kell kihirdetni.

4. Jelentkezés a projektmunkára

A kihirdetés hetében a tanácsadó tanárok az érdeklődő diákoknak tájékoztatót tartanak: ezeken segítik a kitűzött feladat értelmezését, rámutatnak a megjelölt feladat lehetséges vonatkozásaira, más területekkel való összefüggéseire. Ismertetik a tanácsadó tanár szerepkörét, az új munkaforma előnyeit (nagyfokú alkotói szabadság, tevékenységorientáltság, tartalmi komplexitás stb.), várható nehézségeit (pl. felelősségvállalás, konfliktuskezelés, időbeosztás stb.), az értékelés szempontjait. Felhívják a diákok figyelmét arra, hogy a megvalósítás formái sokfélék lehetnek (pl. előadás prezentációval, kiállítás, film, fotósorozat, tematikus faliújság-sorozat, kutatási beszámoló, kérdőíves felmérés, színházi előadás, diákrendezvény megszervezése és dokumentálása, önálló kiadvány készítése stb.). A projekt valódi önálló tevékenységen alapul, ezért azt egy tanuló is megvalósíthatja, de inkább a páros vagy kisebb csoportos együttműködést ösztönözzük. A feladat megoldására vállalkozó csoportnak a tanácsadó tanárnál kell jelentkeznie egy szándéknyilatkozattal a témák kihirdetését követő két héten belül.

5. A jelentkezők számbavétele

A jelentkezési határidő lejárta után a szaktanárok által aláírt jelentkezési lapokat az oktatási igazgatóhelyettes összesíti.

A tanulóknak a tanácsadó tanár közreműködésével legkésőbb november végéig – a kezdeti munkafázisok sikertelen tapasztalatainak levonása után – egy alkalommal lehetőségük van a projekt célkitűzésének módosítására. Teljes elakadás esetén a csoport tagjai az iskola igazgatójától írásban kérhetik, hogy az évfolyamra előírt kötelezettségüket évfolyamdolgozat megírásával teljesíthessék. A jelentkezés módosításának legkésőbbi határideje a projekt bemutatási határideje előtt 2 hónappal van. E kérelmek egyedi elbírálásáról – az érintett tanácsadó tanár véleményezése után – az igazgató dönt.

A PROJEKT ELKÉSZÍTÉSE

1. A projekt tartalmi és formai követelményei

Az iskolai projekt egy sajátságos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválaszolása, hanem az azzal összefüggő kapcsolatrendszer minél gazdagabb feltárása.

A munka fázisai a következők:

 • a szaktanár által kitűzött témakör írásban dokumentált pontosítása, a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok megjelölése (Témakör pontosítása);
 • a munkaszakaszok ütemezése és az elvárt eredmények megtervezése (Keretterv);
 • a szakaszokra bontott munka megszervezése, a tevékenységek munkanaplóban való rögzítése (Munkanapló);
 • az elkészült munka bemutatása;
 • összegzés, egyéni reflexió készítése (Projektzáró dokumentum).

A tanácsadó tanárral a csoportnak legalább havi egy alkalommal konzultálnia kell. A tanár együttműködő társ, ismeretek közlése helyett az ismeretszerzés módszertanának közvetítője, a kritikai gondolkodás ösztönzője. Legfőbb feladata az önálló tanulói munkavégzés feltételeinek biztosítása. A megvalósítás során a csoport segítséget kaphat szüleitől, más felnőttektől, sőt kortársaitól is.

2. A nyilvános bemutató

A nyilvános bemutatón a csoport tagjainak ismertetniük kell a projekt fontosabb elemeit, be kell mutatniuk az elkészült produktumot. A bemutatón lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a közönség kérdéseket tehessen fel.

A PROJEKT DOKUMENTÁCIÓJA

1. Szándéknyilatkozat (a munkatervben meghirdetett időpontig kell leadni)

A jelentkezéshez szükséges dokumentum, melyben rögzíteni kell a résztvevőket (maximum öt fő), a projekt témáját és azt, hogy a résztvevők elfogadják a projektmunka általános követelményeit, minősítésének és értékelésének szempontjait. Ebben kell megjelölni, hogy a projekt a minősítés szempontjából melyik tantárgyhoz kapcsolódik. A nyilatkozat aláírói vállalják azt is, hogy két héten belül írásban elkészítik saját projektjük pontosított témamegjelölését. A dátummal ellátott nyilatkozatot a csoport tagjai aláírásukkal hitelesítik.

2. Pontosított témamegjelölés (leadni legkésőbb a szándéknyilatkozat leadása után két héttel kell)

Maximum egyoldalas írás, amelyben a csoport tagjai rögzítik, hogyan értelmezik a megadott témakört, azaz mi lesz az általuk feldolgozandó téma vagy a megoldásra váró probléma, illetve mi lesz a választott projekt célkitűzése. Röviden vázolják azokat a tevékenységeket is, amelyeken keresztül a feldolgozandó témát meg szeretnék közelíteni.

3. Keretterv (a pontosított témamegjelölés elkészítését követően legkésőbb két hét múlva kell elkészíteni)

A munkafolyamatok szakaszolását a tervezési fázisban kell elkészíteni. Ez tartalmazza a projekt szakaszait, részfeladatait, azok sorrendi kötöttségeit. Célja, hogy a tanulók határidőkkel, felelősökkel előre megtervezzék a rájuk váró feladatokat, felmérjék azok terjedelmét, meghatározzák az elvégzendő feladatok logikai sorrendjét.

4. Munkanapló (a megvalósítás során folyamatosan készül)

A projekt különböző fázisait dokumentálja. A siker érdekében fontos, hogy a résztvevők időről-időre leüljenek, összegezzék, dokumentálják az addig elért eredményeket, megtervezzék a további feladatokat, döntsenek a nagyobb jelentőségű, közös megvitatást igénylő kérdésekben, és esetleg részfeladatokat osszanak ki egymás között. A megbeszélésekről feljegyzést kell készíteni, melyben az alábbiak kerülnek rögzítésre:

 • a megbeszélés résztvevői,
 • a megbeszélés ideje és helye,
 • a fontosabb megállapítások,
 • a meghozott döntések,
 • a vállalt részfeladatok, felelősökkel, határidőkkel,
 • a következő megbeszélés ideje és helye.

5. Projektzáró dokumentum (a bemutatás után legkésőbb egy héttel kell leadni)

A több résztvevős projektek esetében is minden résztvevőnek külön-külön kell elkészítenie. Ebben a tanulónak ismertetni kell, hogy a projekt céljai közül melyek, milyen mértékben valósultak meg. Értékelnie kell a csoport tagjainak teljesítményét, külön kiemelve személyes szerepvállalást a folyamatban. Sikertelen projekt esetén még fontosabb hangsúlyt kap az önértékelés, hiszen a résztvevőknek fel kell tárniuk a sikertelenség okát. A projektzáró dokumentumban véleményt kell mondani a projekt során folytatott együttműködésről, csapatmunkáról, az esetleges konfliktusokról és azok megoldásáról. Végül meg kell fogalmazni azokat a tanulságokat, amik leszűrhetők a munkával kapcsolatosan.

A PROJEKTMUNKÁK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE

1. A projekt értékelése, minősítése

A projektzáró dokumentum leadását követően a tanácsadó tanárnak 4 héten belül szöveges értékelést kell írnia a csoport minden tagjának munkájáról külön-külön. Ezek mellett a projekt egészét a keletkezett írásbeli dokumentumok és az elkészült munka bemutatása alapján minősítenie kell kiváló, jó, közepes, megfelelő vagy elfogadhatatlan megjelöléssel. A minősítésnél egyenlő súllyal esik latba a projekt témájának kivitelezése és a csoportmunka megszervezése. Az értékelést és a minősítést a tanulóknak kézhez kell kapniuk. A minősítés az iskolai bizonyítványba és a törzslapra is bekerül az Egyéb rovatba.

2. A projekt eredményének beszámítása az év végi minősítésbe

A projekt eredménye kiváló, jó, közepes vagy megfelelő minősítés esetén közvetlenül nem befolyásolja annak a tantárgynak az év végi érdemjegyét, amelyből a tanulók a projektet készítették. Amennyiben a projekt nem készül el határidőre vagy a tanácsadó tanár elfogadhatatlannak minősítette azt, abból a tantárgyból, amely a szándéknyilatkozaton a vállalt téma szaktárgyaként van megjelölve, a tanulóknak elégtelen osztályzatot kell kapniuk. Ez utóbbi esetben a tanulmányok folytatásának a magasabb osztályban feltétele évfolyamdolgozat elkészítése a tanév végéig.

3. A fellebbezés lehetősége és módja

A tanuló szüleinek joguk van fellebbezni a kézhez kapott szaktanári minősítés ellen. Fellebbezésüket, a fellebbezés okának és indokainak megjelölésével a minősítés kézhezvételétől számított egy héten belül az iskola igazgatójának kell eljuttatniuk.

4. A fellebbezés elbírálása

A fellebbezés jogosságát az iskola igazgatója bírálja el. Döntéséről egy héten belül írásban tájékoztatja a fellebbező szülőt és az érintett szaktanárt. Az igazgató döntésével szemben további fellebbezésnek helye nincs.