Matematika vizsgatematika
2009-2010.
 1. Nem tízes alapú számrendszerek.
 2. Természetes számok osztása többjegyű osztóval.
 3. Egész számok körében végzett műveletek. (ellentett, abszolút érték fogalma)
 4. Műveletek sorrendje.
 5. Műveletek törtekkel. (reciprok fogalma)
 6. Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése. Kerekítés.
 7. Műveletek tizedes törtekkel.
 8. Törtek, tizedes törtek oda-, visszaalakítása.
 9. Egyenes és fordított arányosság.
 10. Százalékszámítás.
 11. Számok normálalakja, számolás normálalakkal.
 12. Műveletek egész kitevős hatványokkal, hatványozás azonosságai.
 13. Prímtényezős felbontás. Osztók keresése, LKKT, lnko
 14. Mértékegységek rendszerezése.
 15. Szögek fajtái és speciális szögek szerkesztése.
 16. Tengelyes tükrözés és tulajdonságai.
 17. Tengelyes tükrözéssel kapcsolatos szerkesztési feladatok.
 18. Tengelyes tükrös háromszögek és négyszögek kerülete és területe.
 19. Szabályos sokszögek.
 20. Téglatest felszíne, térfogata. (testháló)
 21. Egyenletek, egyenlőtlenségek. (mérlegelv)
 22. Szöveges feladatok.
Korábbi vizsga
Kb. 50 kB méretű képfájlok (gif).
első oldal
második oldal
harmadik oldal
negyedik oldal
Felkészülést segítő elméleti kérdések
Műveletek, egyenletek
 1. Mit értünk az an műveleten?
 2. Nevezd meg a hatványozásban szereplő mennyiségeket!
 3. Hatványozás azonosságai: (csak konkrét példán)
 4. Mi a szabály negatív számok hatványozásánál?
 5. Mit értünk egy szám osztóján?
 6. Mit értünk egy szám többszörösén?
 7. Sorold fel az ismert oszthatósági szabályokat! (pl. 2, 5, 25, 50, 4, 125, 3, 6, 9, 8 ...)
 8. Mit értünk a számok normálalakján?
 9. Mit nevezünk prím vagy törzsszámnak?
 10. Mit nevezünk összetett számnak?
 11. Mi a számelmélet alaptétele?
 12. Mit értünk két vagy több szám legnagyobb közös osztóján? Hogyan jelöljük?
 13. Hogyan határozzuk meg a legnagyobb közös osztót?
 14. Mit értünk két vagy több szám legkisebb közös többszörösén?
 15. Hogyan határozzuk meg a legkisebb közös többszöröst?
 16. Mire használjuk a legnagyobb közös osztót?
 17. Mire használjuk a legkisebb közös többszöröst?
 18. Mit értünk két szám arányán? ("arány = hányados = tört = százalék")
 19. Mikor egyenesen arányos két mennyiség?
 20. Mikor fordítottan arányos két mennyiség?
 21. Százalékszámításban értelmezd az alapot, százaléklábat, százalékértéket!
 22. Hogyan számítod ki a százalék értéket?
 23. Hogyan számítod ki az alapot?
 24. Hogyan számítod ki a százalék lábat?
 25. Mit jelent egyenletet, egyenlőtlenséget megoldani?
 26. Milyen módszerrel tudsz egyenletet megoldani?
 27. Mit takar a mérlegelv elnevezés?
 28. Miben különbözik az egyenlőtlenség megoldása az egyenletétől?
 29. Mit nevezünk természetes számnak, egész számnak, racionális számnak? Mi a jelük?
 30. Műveletek törtekkel.
 31. Tört szorzása egész számmal, illetve törtszámmal.
 32. Tört osztása egész számmal, illetve törtszámmal.
 33. Tizedestörtek szorzása egész számmal, illetve tizedestörttel.
 34. Tizedestörtek osztása egész számmal, illetve tizedestörttel.
 35. Abszolútérték, ellentett és reciprok fogalma.
 36. Törtek felírása tizedestört, vegyesszám és százalék alakban.
 37. Mikor nem változik az összeg, a különbség, a szorzat, a hányados?
Függvények
 1. Mi a halmaz?
 2. Mi a reláció?
 3. Mi a függvény?
 4. Hogyan adhatunk meg függvényeket?
 5. Mi az alaphalmaz, képhalmaz?
 6. Mi az értékkészlet és értelmezési tartomány meghatározása?
 7. Mi a lineáris függvény? (képlete, grafikonja, értéktáblázata)
 8. Mit nevezünk első fokú függvénynek?
 9. Mit nevezünk nulladfokú függvénynek?
 10. Milyen az egyenes arányosság grafikonja?
 11. Mikor párhuzamos két lineáris függvény?
 12. Mikor tükörképe egymásnak két lineáris függvény grafikonja az y tengelyre nézve?
 13. Mit mutat meg a függvény meredeksége, és hogyan jelöljük?
 14. Mit mutat meg az y = ax + b általános alakban a b szám?
 15. Hogyan oldunk meg egyenleteket grafikusan?
Sokszögek és a kör
 1. Mi a síkidom?
 2. Mi a sokszög?
 3. Mi a sokszög átlója?
 4. Mi a kerület?
 5. Mit mutat meg a terület?
 6. Milyen speciális háromszögek vannak?
 7. Háromszög tulajdonságai.
 8. Mi a háromszög magassága?
 9. Háromszög kerülete, területe és szerkesztése.
 10. Mi a trapéz és a húrtrapéz? Tulajdonságai? Kerülete, területe és szerkesztése.
 11. Mi a paralelogramma? Tulajdonságai? Magassága, kerülete, területe és szerkesztése.
 12. Mi a rombusz? Tulajdonságai? Kerülete, területe és szerkesztése.
 13. Mi a téglalap? Tulajdonságai? Kerülete, területe és szerkesztése.
 14. Mi a négyzet? Tulajdonságai? Kerülete, területe és szerkesztése.
 15. Mi a deltoid? Tulajdonságai? Kerülete, területe és szerkesztése.
 16. Hogyan keletkezik a szög? Szöggel kapcsolatos elnevezések (szár, csúcs, szögtartomány)
 17. Sorold fel a szög fajtáit!
 18. Mikor konvex egy síkidom? Mikor konkáv?
 19. Mit nevezünk szabályos sokszögnek?
 20. Szabályos sokszögek szerkesztése, kerülete és területe.
 21. Egy n oldalú konvex sokszögben hány átló húzható egy csúcsból.
 22. Egy n oldalú konvex sokszögben hány átló húzható összesen?
 23. Egy n oldalú sokszöget hány háromszögre bontják az egy csúcsból húzható átlók?
 24. Egy n oldalú sokszögnek mennyi a belső szögeinek összege?
 25. Egy n oldaló szabályos sokszögnek mekkora egy belső szöge? Mi a középponti szög?
 26. Mit nevezünk körnek?
 27. Mit nevezünk átmérőnek?
 28. Mi a húr?
 29. Mi a körcikk?
Testek
 1. Mit nevezünk testnek?
 2. Mit nevezünk hasábnak?
 3. Mit értünk a hasáb magasságán, alaplapján, oldallapján, alapélén, oldalélén, lapátlóin, testátlóin?
 4. Mi a test hálója?
 5. Mi a felszín?
 6. Mit mutat meg a térfogat?
 7. Hogyan számoljuk ki a következő testek felszínét, illetve térfogatát: kocka, téglatest, hasáb?
Geometriai transzformációk
 1. Mit nevezünk geometriai transzformációnak?
 2. Mit értünk egybevágósági geometriai transzformáció alatt?
 3. Mi a tengelyes tükrözés szabálya és mik a tulajdonságai?
 4. Mi a középpontos tükrözés szabálya és mik a tulajdonságai?
 5. Mit nevezünk tengelyesen szimmetrikus alakzatoknak?
 6. Mit nevezünk középpontosan szimmetrikus alakzatoknak?
 7. Mik a párhuzamos szárú szögek?
 8. Mit nevezünk egyállású szögeknek?
 9. Mit nevezünk fordított állású szögeknek?
 10. Mit nevezünk társszögeknek?
 11. Mit nevezünk csúcsszögeknek?